Secretariaat


Het Netwerk Oudere Migranten Brabant (NOMB) heeft een subsidie van ZonMw gekregen om het project Be Smart te gaan uitvoeren. Be Smart valt binnen het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Met dit programma bevordert de Rijksoverheid dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving, ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt. In Be Smart worden jongeren met een migranten-achtergrond gekoppeld aan oudere migranten. Meer weten over het project? Download hier de beschrijving van […]

Project Be Smart: Jongeren met migranten achtergrond maken migranten ouderen ...


In het kader van sociale betrokkenheid en leefbaarheid binnen eigen kring, buurt, wijk, of daarbuiten gaat het NOMB het project SAMEN OP WEG TEGEN EENZAAMHEID voor migranten senioren starten. Voor dit project ontving het NOMB subsidie van het Oranjefonds. Het project wordt in samenwerking met buurtwerk en migranten organisaties uitgevoerd worden in de gemeente Eindhoven.  Sociale betrokkenheid richt zich niet alleen binnen het gezin of de familie, maar onder meer ook in verenigingsverband en doorlopend naar de totale samenleving. Actief burgerschap is daarbij onontbeerlijk. Hierdoor worden ouderen beter in staat gesteld om samen met anderen maatschappelijke activiteiten te verrichten. Door het […]

De “Brabantse proeftuin dementie” zet zich in voor het overbruggen van de kloof tussen mensen met dementie enerzijds en wat ze omschrijven als ‘middelen, experimenten, uitdagingen en mensen die daar iets mee willen en kunnen’. Eén van de middelen die worden ingezet zijn zogeheten cop’s: open, lerende netwerken om een innovatie in de praktijk te implementeren, te toetsen en door te ontwikkelen. Ze bieden ruimte voor een pragmatische aanpak om nieuwe ervaringen op te doen (zie ook: http://www.brabantseproeftuindementie.nl). Om de migrantengemeenschappen te informeren over dementie, houdt de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) informatiebijeenkomsten die gedeeltelijk in het Turks vertaald worden. […]