Wat doen wij

Het NOMB functioneert als schakel tussen jong en oud. We stellen ons op het standpunt dat welzijn en maatschappelijke dienstverlening aan jongeren en ouderen de speerpunten vormen binnen ons werk. In het afgelopen decennium hebben diverse maatschappelijke veranderingen plaatsgevonden. Deze hebben hun weerslag op de inhoud en werkwijze met ouderen en onze taak als sociaal makelaar voor jongeren. Ons uitgangspunt daarbij is om jongeren te begrijpen vanuit hun communicatiewereld. Daarbij is het spreken en begrijpen van de taal van jongeren een ‘must’.

Wat doen we voor jongeren?

 • ondersteuning bieden bij bewustwording van hun talentontwikkeling;
 • een stimulans zijn om hun sociaal netwerk doelmatig te verbreden;
 • betekenisvolle invulling geven aan hun vrijetijdsbesteding;
 • ondersteuning bieden bij bewustwording van hun bijdrage aan onze democratische rechtsstaat;
 • bouwen aan vertrouwen;
 • ondersteuning geven aan hun toekomstperspectief.

Wat doen we voor ouderen?

 • advisering over zorgketens;
 • trainingen cultuur sensitieve zorg voor beroepskrachten;
 • uitvoering projecten tegen eenzaamheid;
 • vormen van focusgroepen met mantelzorgers;
 • werven en opleiden van vrijwilligers;
 • dialoogtafels over diverse onderwerpen;
 • ondersteunen van woongroep-initiatieven;
 • netwerkvorming in de wijk.